Algemene huurvoorwaarden

Winterhuurwoning bij R&B Homes - Lomas de Campoamor

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de winter verhuurwoningen die R&B Homes aanbiedt in Orihuela Costa.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die via R&B Homes een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de winter verhuur woning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 - Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons direct via de e-mail een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en de bankgegevens voor de borgbetaling. Voor betaling van de huur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Als u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen de eigenaar van de woning en u komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor gebruik voor bepaalde periode. Tekenen van deze overeenkomst zal bij aankomst dienen te gebeuren.

Artikel 2 - Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
  1. Betalingen dienen te geschieden via banktransactie.
  2. Reserveren van de woning geschied door middel van de betaling van de bij de reservering genoemde waarborg.
  3. De bankgegevens van de eigenaar zullen u worden toegestuurd ten laatste twee maanden voor aankomst. U dient de huursom 1 maand voor de aankomstdatum te hebben voldaan aan de eigenaar van de woning.
 2. Betaling van de waarborg dient te geschieden door overboeking naar IBAN: ES85 0081 1465 88 0001592067 / BIC: BSABESBBXXX t.n.v Brigitte Nieuwenhuijsen (eigenaar R&B Homes) ovv “waarborg” en het boekingsnummer.
 3. Door het voldoen van de betaling van de waarborg bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 - Borgsom

 1. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom dient, zoals is al beschreven in artikel 2, bij reservering te worden voldaan.
 3. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, kan de boeking niet bevestigd worden.
 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan R&B Homes is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet tenietgedaan.
 5. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige geleden schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 - Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre de gewenste wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst de verblijfperiode wenst te wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 5 van deze huurvoorwaarden. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5 - Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Borgbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering vanaf 30 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Aankomst en ontvangst sleutel.

 1. Aankomsten zijn mogelijk tussen 15:00 en 20:00 van maandag t/m zaterdag.
 2. Aankomsten op een zondag, een feestdag * en na 20:00 zijn mogelijk maar tegen een vergoeding van €40,-. Laatste aankomsttijd is 22:00.
 3. De sleutel is te verkrijgen in het kantoor van R&B Homes – Urb. Lomas de Campoamor / Calle Ramón de Campoamor nº12 – 03189 Orihuela Costa. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,- onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons en dient na de verblijfperiode op de vertrekdatum te worden ingeleverd bij ons dan wel gedeponeerd in de sleutelbox aan ons kantoor. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,-.
 4. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 5. Wanneer de huurder en of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning, wordt hiervoor € 25,- in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borg. Ter controle vragen wij de huurder zich te legitimeren voordat de (kopie)sleutel wordt overhandigd.

Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 • De huurder dient bij/tijdens het (gehele) verblijf aanwezig te zijn.
 • De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van de vakantiewoning. Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning uiterlijk om 10:00 uur te hebben verlaten.
 • De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren (maximaal 2) meenemen is toegestaan, tenzij anders vermeld bij de huurwoning op de website.
 • De huursom is exclusief eindschoonmaak en wassen bed- en linnengoed. Eindschoonmaakkosten van €100,- dienen bij aankomst in contanten betaald te worden aan R&B Homes.
 • De verbruikskosten van water, gas en elektra is inclusief in de huurprijs tot een maximum van €150,- p/maand. De meters worden opgenomen en de berekening gemaakt bij uw vertrek. Te veel verbruik zal ingehouden worden van de betaalde waarborg. Minder verbruik zal niet gerestitueerd worden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van vier tot zes personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel  8 - Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, pandemie en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in de vakantiewoning volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in de vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en schades. Als u schades of gebreken constateert welke niet op de inventarislijst vermeld staan, meldt u dit dan binnen 2 dagen bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten. Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder.
 • De inventaris in de woning op die plaats achter te laten als te zien is op de foto inventarislijst.
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst.
 • Dekbedden en/of dekens netjes op het bed te hebben gelegd. Als er nog vuile was aanwezig is, zullen wij het ophalen en naar de wasserette brengen. Kosten hiervan zullen van de waarborg ingehouden worden.
 • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten.
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer.
 • De kussens van het tuinmeubilair (graag) binnen te zetten.
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd.
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij ons.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Spaans recht van toepassing

* Feestdagen in Orihuela Costa gedurende de wintermaanden:

 • 9 oktober – Comunidad Valenciana dag
 • 12 oktober – Columbus dag
 • 1 november – Allerheiligen
 • 6 december – Dag van de Spaanse grondwet
 • 8 december – Onbevlekte ontvangenis
 • 25 december – Kerstmis
 • 1 januari – Nieuwjaarsdag
 • 6 januari – Drie Koningen
 • 19 maart – Spaanse Vaderdag
 • Goede Vrijdag/ Paaszondag/ Paasmaandag

Download de voorwaarden als PDF